Юлия Ланчук

    Journal of Raman Spectroscopy, 2018, 49 (2), pp 207-214
    Elena V. Solovyeva,  Assima Rakhimbekova, Ланчук Ю. В., Liubov A. Myund, Anna S. Denisova Подробнее