Yulya Lanchuk

    Journal of Raman Spectroscopy, 2018, 49 (2), pp 207-214
    Elena V. Solovyeva, Assima Rakhimbekova, Lanchuk Y.V., Liubov A. Myund Подробнее