Публикации

Life 2020
Рубель М.С., Fedotov S.A., Grizel A.V., Sopova J.V., Malikova O.A., Chernoff Y.O., Rubel A.A. Подробнее
International Journal of Molecular Sciences 2020
Andrey Sosorev, Dmitry Dominskiy,, Roman Efremov Подробнее
Catalysts 2020
Mikhail F. Butman, Andrey A. Gushchin, Nikolay L. Ovchinnikov, Grigoriy I. Gusev, Nikolay V. Zinenko, Карамышева С.П., Karl W. Krämer Подробнее
Nanomaterials 2020
Semen Vasilev, Водяшкин А.А., Daria Vasileva, Pavel Zelenovskiy, Dmitry Chezganov, Vladimir Yuzhakov, Vladimir Shur, Emmet O’Reilly, Виноградов А.В. Подробнее