Papers

International Journal of Nanoscience, 2019, 18,(3-4), pp 1940071-1940073
Nadzeya Brezhneva, Dezhkunov N.V., Mazheika S. O., Nenashkina A.V., Skorb E. Подробнее
Journal of the Royal Society Interface, 2019, 16, pp 20180626 (1-10)
Ryzhkov N., Natalya A. Mamchik, Skorb E. Подробнее