Сергей Рыжков

  Journal of Physics: Conference Series 2020
  M.K. Rabchinskii, Савельев С.Д., Рыжков С.А., E.K. Nepomnyashchaya, S.I. Pavlov, M.V. Baidakova, P.N. Brunkov Подробнее
  2D Materials 2020
  Maxim K. Rabchinskii, Рыжков С.А., Maksim V. Gudkov, Marina V. Baidakova, Савельев С.Д., Sergei I. Pavlov, Vladimir V. Shnitov, Demid A. Kirilenko, Dina Yu. Stolyarova, Sergey V. Pavlov, Vitaliy A. Kislenko, Sergey A. Kislenko, Anna Makarova, Valery P. Melnikov, Pavel N. Brunkov Подробнее
  Journal of Physics: Conference Series 2020
  Рыжков С.А., M.K. Rabchinskii, V.V. Shnitov, M.V. Baidakova, S.I. Pavlov, D.A. Kirilenko, P.N. Brunkov Подробнее