Святослав Савельев

    Journal of Physics: Conference Series 2020
    M.K. Rabchinskii, Савельев С.Д., Рыжков С.А., E.K. Nepomnyashchaya, S.I. Pavlov, M.V. Baidakova, P.N. Brunkov Подробнее
    2D Materials 2020
    Maxim K. Rabchinskii, Рыжков С.А., Maksim V. Gudkov, Marina V. Baidakova, Савельев С.Д., Sergei I. Pavlov, Vladimir V. Shnitov, Demid A. Kirilenko, Dina Yu. Stolyarova, Sergey V. Pavlov, Vitaliy A. Kislenko, Sergey A. Kislenko, Anna Makarova, Valery P. Melnikov, Pavel N. Brunkov Подробнее