Anastasiya Navrotskaya

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2018
Martakov I.S., Torlopov M.A., Krivoshapkina E.F., Kalikina P.A., Navrotskaya A.G., Koshel E.I., Galkina A.N., Demin V.A., Krivoshapkin P.V. Подробнее