Semyon Koltsov

    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, 128 (2), pp 993-999
    Anna V. Ruseikina, Oleg V. Andreev, Eugenia O. Galenko, Koltsov S.I. Подробнее