Papers

Energy Technology 2019
Kolchanov D.S., Ilya Mitrofanov, Artem Kim, Yury Koshtyal, Aleksander Rumyantsev, Sergeeva E. Yu., Vinogradov A.V., Anatoly Popovich, Maxim Yu. Maximov Подробнее
J. Agric. Food Chem. 2019
Yushkova E.D.Nazarova E.A., Anna Matyuhina, Alina Noskova, Darya Shavronskaya, Vinogradov V.V., Natalia Skvortsova, Krivoshapkina E.F. Подробнее
Proceedings 2019
Maximov M., Kolchanov D.S., Mitrofanov I., Vinogradov A.V., Koshtyal Yu., Rymyantsev A., Papovich A. Подробнее