Papers

Advanced Functional Materials 2018
Keller K., Yakovlev A.V., Grachova E.V., Vinogradov A.V. Подробнее
Israel Journal of Chemistry, 2018, 58 (6-7), pp 781-786
Sergey N. Semenov, Alar Ainla, Skorb E., Sjoerd G. J. Postma Подробнее
Scientific Reports 2017
Seisenbaeva G. A. , Fromell K., Vinogradov V. V., Terekhov A. N. , Pakhomov A. V. , Nilsson B., Nilsson Ekdahl K., Vinogradov V.V., Kessler V. G. Подробнее
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2018
Ivanets A.I., Prozorovich V.G., Kouznetsova T.F., Radkevich A.V., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F., Sillanpää M. Подробнее
Composites Communications 2018
Krasnikova I.V.,  Mishakov I.V., Vedyagin A.A., Krivoshapkin P.V., Korneev D.V. Подробнее
Nanoscale 2018
Bakshi S.F, Guz N., Zakharchenko A., Deng H., Tumanov A.V., Woodworth C.D., Minko S., Kolpashchikov D. M., Katz E. Подробнее