Papers

J. Agric. Food Chem. 2019
Yushkova E.D.Nazarova E.A., Anna Matyuhina, Alina Noskova, Darya Shavronskaya, Vinogradov V.V., Natalia Skvortsova, Krivoshapkina E.F. Подробнее
Proceedings 2019
Maximov M., Kolchanov D.S., Mitrofanov I., Vinogradov A.V., Koshtyal Yu., Rymyantsev A., Papovich A. Подробнее