Papers

The Journal of Physical Chemistry Letters 2021
Falchevskaya A.S., Nikita Kulachenkov, Semyon Bachinin, Valentin Milichko, Vinogradov V.V. Подробнее
Frontiers in Plant Science 2021
Yaroslav V. Solovev, Anna A. Igolkina, Kulyaev P.O., Anton S. Sulima, Vladimir A. Zhukov, Yuri B. Porozov,, Evgeny E. Andronov Подробнее
Journal of Physics: Conference Series 2020
M.K. Rabchinskii, Savelyev S.D., Ryzhkov S.A., E.K. Nepomnyashchaya, S.I. Pavlov, M.V. Baidakova, P.N. Brunkov Подробнее
2D Materials 2020
Maxim K. Rabchinskii, Ryzhkov S.A., Maksim V. Gudkov, Marina V. Baidakova, Savelyev S.D., Sergei I. Pavlov, Vladimir V. Shnitov, Demid A. Kirilenko, Dina Yu. Stolyarova, Sergey V. Pavlov, Vitaliy A. Kislenko, Sergey A. Kislenko, Anna Makarova, Valery P. Melnikov, Pavel N. Brunkov Подробнее
Journal of Physics: Conference Series 2020
Ryzhkov S.A., M.K. Rabchinskii, V.V. Shnitov, M.V. Baidakova, S.I. Pavlov, D.A. Kirilenko, P.N. Brunkov Подробнее
Nature Communications 2021
Wenjun Yang, , Robin K. A. van Schendel, Manuela Weber, Christian Müller, Georgy A. Filonenko, Подробнее