Papers

Journal of the Royal Society Interface, 2019, 16, pp 20180626 (1-10)
Ryzhkov N., Natalya A. Mamchik, Подробнее