Papers

ACS Catal. 2018
Roderigh Y. Rohling, Evgeny Uslamin, Bart Zijlstra, Ionut C. Tranca, Ivo A. W. Filot, Emiel J. M. Hensen, Подробнее
Angew. Chem. Int. 2017
Nikolay Kosinov, Alexandra S. G. Wijpkema, Evgeny Uslamin, Roderigh Rohling, Ferdy J. A. G. Coumans, Brahim Mezari, Alexander Parastaev, Artem S. Poryvaev, Matvey V. Fedin,, Emiel J. M. Hensen Подробнее
Carbohydrate Polymers 2017
Raik S.V., Poshina D.N., Lyalina T.A., Polyakov D.S., Vasilyev V.B., Kritchenkov A.S., Skorik Y.A. Подробнее
Laser and Photonics Reviews 2017
Milichko V. A. , Zuev D. A., Baranov D. G., Zograg G. P., Volodina K., Krasilin A. A., Mukhin I. S., Dmitriev P. A., Vinogradov V.V., Makarov S. V., Belov P. A. Подробнее
Chem. Eur. J. 2017
Marija H. Habicht, Friedrich Wossidlo, Tobias Bens,, Christian Müller Подробнее
Advanced Materials, 2017, 29 (40), pp 1702387 (1-6)
Evgeny A. Bondarenko, Eugene A. Streltsov, Mikalai V. Malashchonak, Alexander V. Mazanik, Anatoly I. Kulak, Подробнее
EPL (Europhysics Letters), 2017, 119 (3), pp 38003 (1-6)
Ulasevich S.A., Inga Melnyk, Daria V. Andreeva, Helmuth Möhwald, Подробнее