Pavel Krivoshapkin

+7 (999) 2435393
Carbohydrate Polymers 2018
Torlopov M.A., Martakov I.S., Mikhaylov V.I., Krivoshapkin P.V., Tsvetkov N.V., Sitnikov P.А., Udoratina E.V. Подробнее
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2018
Ivanets A.I., Prozorovich V.G., Kouznetsova T.F., Radkevich A.V., Krivoshapkin P.V., Krivoshapkina E.F., Sillanpää M. Подробнее