Evgeny Pidko

Angew. Chem. Int. 2017
Nikolay Kosinov, Alexandra S. G. Wijpkema, Evgeny Uslamin, Roderigh Rohling, Ferdy J. A. G. Coumans, Brahim Mezari, Alexander Parastaev, Artem S. Poryvaev, Matvey V. Fedin, Pidko E.A., Emiel J. M. Hensen Подробнее
Chem. Eur. J. 2017
Marija H. Habicht, Friedrich Wossidlo, Tobias Bens, Pidko E.A., Christian Müller Подробнее